ວິໄສທັດຜູ້ບໍລິຫານ

ເພື່ອເປັນການຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກີດບ້ານເຮົາກໍຄືການຕອບສະຫນອງຄວາມ

ສະດວກໃນການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຊື້ສິນຄ້າຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆໃນ

ອະນາຄົດພວກເຮົາກໍມີແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍຮ້ານສະດວກຊື້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍສາຂາ,ຄວບຄຸມທຸກຂົງ

ເຂດໃນແຕ່ລະເມືອງ,ບ້ານເພື່ອໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງ

ເດີນທາງໄກ,ເປັນການປະຫຍັດນ້ຳມັນໃຫ້ຄວາມສະດວກ. ຮ້ານຄ້າຂອງພວກເຮົາເປັນຕົວແທນການ

ຂາຍ,ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໃນ

ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຂາຍທົ່ວເຖີງ ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກ ຊື່ງເປັນການສະໜອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກເສດຖະ

ກິດມີຄວາມສົມບູນ. ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຈັດສົ່ງ,ຜູ້ຂາຍແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້

ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ. ພວກເຮົາແມ່ນໜ່ວຍທຸລະກິດນື່ງ ຢູ່ໃນວົງຈອນເສດຖະກິດນີ້

ເປັນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຂະຫຍາຍຕົວແລະ ວ່ອງໄວ

ແລະ ຄ່ອງຕົວຂື້ນ.ນອກຈາກນີ້ແລ້ວພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເຊັ່ນວ່າການເພີ່ມອັດ

ຕາການຈ້າງເຮັດວຽກງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາທີ່ມີທັງຜູ້ຍັງສຶກສາຢູ່ຫຼືກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານ

ທຳສ້າງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີວຽກເຮັດທີ່ສຸດຈະລິດທັງເປັນການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາ

ເຈົ້າແລະເພີ່ມທັກສະໃນການບໍລິຫານການຈັດການໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.