ຂ່າວ

ຂໍເຊີນຊວນຮ່ວມງານພິທີຫສະຫຼອງເປີດສາຂາໃໝ່ຂອງເອັມພອຍມາກ ສາຂາທີ 11 ສາຂາສະພານທອງໃຕ້ ເຊິ່ງ ຈະໄດ້ມີການແຈກ

ໂຊກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳສີລະປິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອນຳມາເອົາໃຈແຟນເພງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ກົມອາຫານແລະຢາສຸ່ມລົງກວດເອັມພອຍມາກທຸກສາຂາ ແລະຍັງຍ້ອງວ່າ ເອັມພອມມາກແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ທີ່ບໍ່ມີສິນຄ້າ

ໝົດອາຍຸວາງຢູ່ຕາມຊັ້ນວາງສິນຄ້າເລີຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກໄດ້ວ່າເອັມພອຍມາກໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສິນ

ຄ້າທີ່ຈະນຳມາຂາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ