ຂໍ້ມູນແນະນຳທົ່ວໄປ

ເອັມ-ພອຍມາກແມ່ນທຸລະກິດດ້ານຂະແໜງການການຄ້າເປັນຮ້ານສິນຄ້າສະດວກຊື້ເປີດບໍລິການໃນ

ຫຼາຍສາຂາກະຈາຍຕາມເຂດຊຸມຊົນເມືອງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາມີທັງ

ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ,ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນພ້ອມໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການ

ຈັບຈ່າຍແກ່ລູກຄ້າທຸກເພດທຸກໄວເປີດບໍລິການຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນອາທິດເວລາ6:00ໂມງ

ເຊົ້າຮອດ24:00ໂມງກາງຄືນ,ເປັນຮ້ານມີນີມາກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານອື່ນໆເຊັ່ນວ່າມີຄວາມ

ທັນສະໄໝ,ການຂາຍເນັ້ນໃຫ້ຄວາມວ່ອງໄວ,ໃຫ້ຄວາມໜັ້ນໃຈແກ່ລູກຄ້າໂດຍມີການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກ

ຄ້າໂດຍການແຈກລາງວັນສະສົມແຕ້ມໃນການຊື້ກໍຈະໄດ້ລາງວັນ.ລາຄາມີຄວາມຢຸດຕິທຳ,ໃຫ້ຄວາມສະ

ດວກແກ່ລູກຄ້າເປັນຫຼັກແລະລະບົບການຂາຍໃຊ້ລະບົບຄອມພີວເຕີ້,ບາໂຄດທັງໜົດ,ເປັນຮ້ານທີ່ໄດ້ມາດຖານ. ສິ່ງທັງຫມົດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງບັນດາລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມເພີ້ມຂື້ນ

ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ.ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການດ້ວຍ

ມິດໄມຕີ. ຂໍຂອບໃຈ